Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Revisie Q2 2017

Artikel 1 Definities

 1. CRM Supply: de opdrachtnemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57955999
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve van wie CRM Supply werkzaamheden gaat verrichten, dan wel aan wie zaken zullen worden geleverd.
 3. Overeenkomst: elke afspraak en/of bestelling tussen de opdrachtgever en CRM Supply ten behoeve van de opdrachtgever, conform het bepaalde in de overeenkomst, bestelling of opdrachtbevestiging.
 4. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes waarop CRM Supply deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen, zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever worden door CRM Supply uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor CRM Supply voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 4. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden staan geregeld worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van de Algemene Voorwaarden.
 7. Indien CRM Supply niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat de Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat CRM Supply het recht verliest om in andere gevallen stripte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 8. CRM Supply heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Grote inhoudelijke wijzigingen worden –bij voorbaat- met opdrachtgever besproken.

Artikel 3 Offertes

 1. Iedere offerte van CRM Supply is vrijblijvend.
 2. Is in de offerte geen aanvaardingstermijn gesteld, dan kan opdrachtgever aan de offerte geen rechten ontlenen.
 3. Een verstuurde offerte is tot 30 kalenderdagen na dagtekening geldig, tenzij CRM Supply schriftelijk anders aangeeft.
 4. Indien opdrachtgever de offerte aanvaardt dan behoudt CRM Supply het recht om de offerte binnen 30 kalenderdagen na aanvaarding te herroepen.
 5. CRM Supply is niet aan haar offertes gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Alle offertes zijn gebaseerd op informatie die door opdrachtgever verstrekt zijn. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij naar beste weten alle relevante informatie aan CRM Supply verstrekt.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht CRM Supply niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Levertijden in een offerte zijn altijd indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 9. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van de offerte dan is CRM Supply daaraan niet verbonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CRM Supply anders aangeeft.
 10. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten en/of bestellingen.

Artikel 4 De overeenkomst

 1. Een overeenkomst, tussen CRM Supply en opdrachtgever, komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling en/of opdracht door CRM Supply.
 2. CRM Supply is gerechtigd zonder opgaaf van reden een bestelling en/of opdracht te weigeren.
 3. Eventuele tekeningen, specificaties, maten, modellen, constructies, en andere (technische) bescheiden of materialen maken deel uit van de overeenkomst en/of bestelling, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 4. De producten van CRM Supply zijn maatwerk en worden op maat volgens de overeenkomst en/of bestelling vervaardigd.
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, materialen, informatie en/of maten, waarvan CRM Supply aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of bestelling, tijdig aan CRM Supply verstrekt worden.
 6. Indien CRM Supply en opdrachtgever een levertermijn zijn overeengekomen dan begint deze termijn pas te lopen nadat de opdrachtgever alle gegevens, teksten, informatie en/of beeldmateriaal aan CRM Supply heeft verstrekt.
 7. Indien de in lid 5 bedoelde gegevens, teksten, informatie en/of beeldmateriaal niet tijdig aan CRM Supply verstrekt worden, dan heeft CRM Supply het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst

 1. Alle overeenkomsten en/of bestellingen worden door CRM Supply uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen.
 2. Indien voor de levering van bepaalde diensten of producten een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient opdrachtgever CRM Supply schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtgever dient daartoe CRM Supply een redelijke termijn te geven om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. CRM Supply zal de overeenkomst en de daarbij behorende werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren.
 4. CRM Supply heeft te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde, zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.
 5. CRM Supply kan de overeenkomst in fasen uit voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk factureren.
 6. Wanneer CRM Supply en opdrachtgever overeen zijn gekomen dat er aanbetaling dient plaats te vinden dan kan CRM Supply de uitvoering van de werkzaamheden, overeenkomst of bestelling opschorten totdat CRM Supply de aanbetaling daadwerkelijk ontvangen heeft.
 7. Voert CRM Supply een overeenkomst in verschillende fasen uit, dan kan CRM Supply de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de voorafgaande fase(n) heeft goedgekeurd.
 8. Bij de uitvoering van de overeenkomst en/of bestelling neemt CRM Supply de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
 9. Indien CRM Supply in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie dient te verrichten, dan draagt de opdrachtgever er zorg voor dat kosteloos de gewenste faciliteiten beschikbaar worden gesteld aan CRM Supply. Hetgeen in dit lid is bepaald geldt ook ten opzichte van derden die door CRM Supply betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.
 10. Opdrachtgever draagt zorg voor de benodigde goedkeuringen, zoals vergunningen etc.

Artikel 6 Annulering en wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassingen of aanvullingen van de overeenkomst overgaan.
 2. Wijziging, aanpassing en/of annulering van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van CRM Supply.
 3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan CRM Supply een verzoek tot, wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst weigeren. CRM Supply heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke overeenkomst.
 4. Een overeenkomst en/of bestelling waarvoor maatwerk is vereist kan te nimmer worden geannuleerd.
 5. Ingeval van eenzijdige niet door deze voorwaarden toegelaten annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd ter zake van gemaakte kosten en winstderving aan de zijde van CRM Supply.
 6. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door CRM Supply niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die CRM Supply bij het tot stand komen van de overeenkomst en/of bestelling niet bekend waren, heeft CRM Supply te allen tijde het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering van de overeenkomst en/of bestelling mogelijk blijft.
 7. Indien de wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan CRM Supply toegerekend kunnen worden, dan zal CRM Supply geen meerkosten in rekening brengen.

 

Artikel 7 Ontbinding en opschorting van de overeenkomst

 1. CRM Supply is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
  • Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • CRM Supply na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat opdrachtgever haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen.
  • Opdrachtgever de overeengekomen aanbetaling niet heeft voldaan.
 2. Indien CRM Supply overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn al haar vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Schort CRM Supply de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. In geval van liquidatie, van surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over haar vermogen beschikt, heeft CRM Supply de mogelijkheid om de overeenkomst danwel de bestelling te annuleren, zonder daarbij schadeplichtig te zijn.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

 1. Tenzij anders is overeengekomen behoudt CRM Supply de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte gegevens, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven eigendom van CRM Supply en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door CRM Supply geleverde diensten en producten, daaronder (eventueel) mede begrepen materialen, ontwerpen, schetsen informatie en/of maten etc. blijven in eigendom van CRM Supply totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst met CRM Supply is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien een derde beslag legt op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel een recht daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht CRM Supply daarvan onmiddellijk, doch zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden, daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Wanneer opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van haar verplichtingen, is CRM Supply. gerechtigd de geleverde zaken, zonder rechtelijke machtiging, terug te nemen.

Artikel 10 Garanties, onderzoek en reclames

 1. Opdrachtgever is verplicht het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken ter beschikking zijn gesteld en/of de betreffende werkzaamheden door CRM Supply zijn uitgevoerd. Daarbij dient onderzocht te worden of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde in overeenstemming is met de overeenkomst en/of bestelling voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Bij aanwezigheid van een gebrek dient de opdrachtgever CRM Supply terstond, doch binnen 1 week, schriftelijk en/of per mail en gemotiveerd op de hoogte te brengen.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen 1 week na de dag van de levering van de bestelling en/of diensten CRM Supply schriftelijk en/of per mail en gemotiveerd wijst op de gebreken, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat van de bestelling en/of diensten, in te stemmen en vervalt het klachtrecht, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden een langere termijn voortvloeit.
 3. CRM Supply dient door opdrachtgever in staat te worden gesteld klachten te controleren.
 4. Wanneer partijen geen overeenstemming kunnen vinden over de klacht, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten daarvan komen voor rekening van de partij die door de deskundige in ongelijk wordt gesteld, tenzij partijen vooraf anders zijn overeengekomen.
 5. Een reclamatie schort de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever is ook dan verplicht het geleverde af te nemen en te betalen.
 6. Garanties van geleverde diensten en/of uitgevoerde werkzaamheden worden alleen schriftelijk door CRM Supply Gegeven garanties strekken nooit verder, dan de garantie zoals deze door de producent en/of leverancier wordt gegeven.
 7. Zaken die op maat zijn gemaakt worden te nimmer door CRM Supply terug genomen, tenzij de zaak gebrekkig, niet-functioneel of incompleet is en dit gebrek aantoonbaar een nalatigheid of door een fout van CRM Supply te wijten is. In dat geval zal CRM Supply zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan wel een nieuwe zaak te leveren.
 8. CRM Supply verhelpt alleen een tekortkoming ten aanzien van geleverde zaken en de daarbij behorende werkzaamheden indien opdrachtgever aantoont dat deze het gevolg is van een uitsluitend vóór de levering c.q. voltooiing van het werk gelegen en tevens aan CRM Supply toe te rekenen oorzaak (bijvoorbeeld: een niet-functioneel systeem) en/of bestaat uit het ontbreken van een uitdrukkelijke toegezegde eigenschap. CRM Supply bepaalt op welke wijze de tekortkoming wordt verholpen.
 9. Indien is aangetoond dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft CRM Supply de keuze om de desbetreffende diensten en/of producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe diensten en/of producten of de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 11 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te geschieden, op een door CRM Supply aan te geven wijze, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. CRM Supply kan haar facturen per post of per e-mail versturen.
 3. CRM Supply kan een aanbetaling of betaling in termijnen verlangen. Bij betaling van de aanbetaling of termijnbetaling dient opdrachtgever de in lid 1 bedoelde betalingstermijn in acht te nemen.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 5. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft CRM Supply het recht, nadat zij opdrachtgever minimaal eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente zoals bedoelt in artikel 119 en 119a, boek 6 Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen.
 6. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke incassering van de factuur komen voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever de incassokosten verschuldigd.
 7. CRM Supply houdt zich bij de berekening van de incassokosten aan de wettelijke maximum aan incassokosten, met een minimum van €40,-
 • Hoofdsom tot € 2.500, incassokosten maximaal 15%;
 • Hoofdsom tussen € 2.500 en € 5.000: incassokosten maximaal 10%;
 • Hoofdsom tussen € 5.000 en € 10.000: incassokosten maximaal 5%;
 • Hoofdsom tussen € 10.000 en € 25.000: incassokosten maximaal 1%.
 1. Over de verschuldigde incassokosten is opdrachtgever eveneens de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 12 Overmacht

 1. CRM Supply is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Van overmacht is sprake wanneer de (verdere) uitvoering van de desbetreffende overeenkomst verhinderd of in belangrijke mate bemoeilijkt of verzwaard wordt door een omstandigheid die buiten de macht van CRM Supply Als zo’n omstandigheid geldt in ieder geval:
  • Oproer;
  • Oorlog of oorlogsgevaar;
  • Mobilisatie;
  • Bedrijfsbezetting;
  • Werkstaking, boycot, blokkade;
  • Natuurramp;
  • (kern)Explosie;
  • Ernstige brand;
  • Uitstroming van giftige of anderszins gevaarlijke stoffen of gassen;
  • Uitval van toevoer van energie;
  • Overheidsmaatregel (eventueel ook een buitenlandse) zoals: een in- en uitvoerverbod, een levering- of productieverbod;
  • Tekortschieten door een leverancier/producent of andere hulppersonen door overmacht in de zin van dit lid.
 3. Onder overmacht verstaat CRM Supply, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop CRM Supply geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CRM Supply niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CRM Supply of van derden (zoals leveranciers) daaronder begrepen.
 4. CRM Supply kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling opschorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel CRM Supply als opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.
 5. Indien CRM Supply ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling gedeeltelijk is nagekomen is CRM Supply gerechtigd om het reeds nagekomen separaat te factureren. Opdrachtgever dient deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst en/of bestelling.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van CRM Supply is beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 2. CRM Supply is te nimmer aansprakelijk voor schade die opdrachtgever geleden heeft doordat CRM Supply is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, teksten en overige content.
 3. CRM Supply is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, bestelling en/of werkzaamheden, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden indien zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap voldoende door CRM Supply in acht genomen waren.
 4. CRM Supply is te nimmer aansprakelijk indien opdrachtgever veranderingen heeft aangebracht in het geleverde of opdrachtgever de adviezen van CRM Supply niet heeft gevolgd.
 5. De aansprakelijkheid van CRM Supply wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, bestelling en/of werkzaamheden is beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de overeenkomst en/of bestelling, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst en/of bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. CRM Supply is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder direct schade wordt uitsluitend verstaan:
  • Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CRM Supply aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan CRM Supply toegerekend kunnen worden;
  • Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade;
  • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
 7. CRM Supply is te nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen (maar niet beperkt):
  • Gevolgschade;
  • Gederfde winst;
  • Gemiste besparingen;
  • Schade door bedrijfs– of andersoortige stagnatie.
 1. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CRM Supply.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten, bestellingen, facturen en/of offertes tussen de opdrachtgever en CRM Supply is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zullen pas voorgelegd worden aan de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Kan het geschil niet onderling worden beslecht dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van hetzij de vestigingsplaats van CRM Supply, hetzij de woonplaats van opdrachtgever.
 4. Partijen hebben de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator.

 

Artikel 15 Belangrijke informatie betreffende het CRM systeem

 

 1. De geleverde CRM Portals van CRM Supply zijn met grote zorg op maat en naar wens van de opdrachtgever gebouwd.
 2. Basic CRM: bij afname door de opdrachtgever van het standaard pakket, oftewel een ‘Basic CRM’ à €2,- excl. BTW. per dag, dient de opdrachtgever naast de periodieke kosten eenmalige aansluitkosten à €30,- excl. BTW. te voldoen aan CRM Supply. Dit is niet het geval indien er een contractperiode van ten minste 6 maanden is overeengekomen.
 3. Premium CRM: bij afname door de opdrachtgever van het full-feature pakket, oftewel een ‘Premium CRM’ profiteert u van gratis aansluitkosten. U dient bij afname van dit pakket geen aansluitkosten te betalen maar enkel het dagelijkse tarief.
 4. Alle abonnementsvormen van CRM Supply kunnen per kwartaal kosteloos ontbonden worden, zonder verdere verplichtingen. Op de dag van opzegging door de opdrachtgever heeft CRM Supply alle rechten om tot het einde van het kwartaal de opdrachtgever te factureren.
 5. CRM Supply biedt haar opdrachtgever een zogeheten ‘Live Tryout’ waarin alle functies getest kunnen worden of deze naar wens van de opdrachtgever zijn. Na akkoord en oplevering van een gekozen abonnementsvorm is CRM Supply niet aansprakelijk voor ontbrekende functies en/of functies die niet naar wens van de opdrachtgever zijn welke wél in de zogeheten ‘Live Tryout’ beschikbaar zijn.
 6. Indien de opdrachtgever al over een huidige website beschikt ontneemt dit niet het recht dat de opdrachtgever zich niet hoeft te houden aan de eenmalige aansluitkosten à €30,-. De eenmalige aansluitkosten worden gehanteerd voor de webhosting/domeinnaam en installatietijd welke CRM Supply nodig heeft om het CRM systeem op maat te maken en live te zetten voor de klant. Artikel 15, regel 6 geldt enkel bij afname van een Basic CRM à €2,- excl. BTW. per dag.
 7. De door ons vermelde tarieven zijn per dag. Facturatie zal één maal per maand plaatsvinden.
x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline